Project Management Tools

8 สาเหตุของการทำ Digital Transformation (ไม่) สำเร็จ

Project Management Tools - Digital Transformatio
8 สาเหตุของการทำ Digital Transformation (ไม่) สำเร็จ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทุกคนได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องปรับตัวกันอย่างหนัก เพื่อให้อยู่รอดจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบ Remote Working ซึ่งในปัจจุบันการทำงานนอกสถานที่ถือเป็นเรื่องปกติของคนทำงานในยุคนี้ไปแล้ว หลายองค์กรปรับตัวไม่ทันก็จะถูก Disrupt ไป แต่ก็มีอีกหลายองค์กรได้มีการทำ Digital Transformation ทำให้สามารถปรับตัวได้ทัน

การทำ Digital Transformation ไม่ใช่เพียงแค่ใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกิจ เพราะมีความซับซ้อนละเอียดมากกว่านั้น ทั้งในรูปแบบการดำเนินธุรกิจ กระบวนการทำงาน พนักงาน รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กร ล้วนได้รับผลกระทบที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน และการทำ Digital Transformation นั้นใช่ว่าทุกองค์กรจะทำแล้วเห็นผลดีซะทีเดียว หลายองค์กรต้องเผชิญกับความล้มเหลวจากการทำ Digital Transformation อาจคิดว่า การทำ Digital Transformation นั้นเป็นเมฆฝนที่ช่วยให้องค์กรเติบโต แต่กลับกลายเป็นพายุฝนที่ซัดกระหน่ำองค์กรของคุณราบเป็นหน้ากลองก็ได้ มีหลายเหตุผลที่คุณอาจไม่รู้ว่านั่นคือเหตุผลที่ทำให้องค์กรของคุณไม่ประสบความสำเร็จในการทำ Digital Transformation ในวันนี้เราจะมาเช็กดูกันว่ามีเหตุผลข้อไหนบ้างที่กำลังเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณ

8 สาเหตุของการทำ Digital Transformation ไม่สำเร็จ


ไม่กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

หลายท่านอาจคิดว่าการทำ Digital Transformation นั้นจะช่วยแก้ไขปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้ทุกอย่าง จึงทำให้ละเลยในการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น หากผู้ประกอบการไม่ทำความเข้าใจในเบื้องต้น อาจเกิดความล้มเหลวในการทำ Digital Transformation ได้ ต้องมีการประเมินภาพรวมของธุรกิจ จำเป็นต้องเข้าใจลูกค้า และคู่แข่งในธุรกิจของคุณด้วย ความเข้าใจเหล่านี้จะทำให้คุณหาโอกาสทางธุรกิจและทำให้การทำ Digital Transformation นั้นไปสู่ความสำเร็จได้

การตั้งเป้าหมายให้กับองค์กรด้วยการตั้งเป้าหมายแบบ OKRs ที่หลายคนคงรู้จัก ช่วยให้เป้าหมายมีความชัดเจนมากขึ้น และให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก โดยการใช้แพลตฟอร์มที่สามารถบันทึกความคืบหน้าของผลลัพธ์ต่าง ๆ ไว้ทั้งหมด ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้เห็นความชัดเจนและระยะทางที่จะไปให้ถึงผลลัพธ์ใกล้เข้ามากน้อยแค่ไหน เป็นแรงผลักดันให้เร่งดำเนินการให้สำเร็จ อีกทั้งการนำแพลตฟอร์ม หรือ Project Management Tools เข้ามาใช้ก็เป็น Digital Transformation ที่ดีมากอีกด้วย เป็นตัวช่วยเร่งให้องค์กรของคุณเข้าใกล้ความสำเร็จในการทำ Digital Transformation มากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม วิธีใช้ OKRs กับ MANA มานะ คลิก

การต่อต้าน

การที่จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานใหม่ ๆ ย่อมมีทั้งคนที่ยอมรับและคนที่ต่อต้าน ไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ปัญหาที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ทั่วถึง ทีมจึงเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน จึงต้องมีสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในทีมรับรู้สิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ค่อย ๆ เรียนรู้เทคโนโลยีตามความเหมาะสม หากปล่อยไว้ยิ่งทำให้เกิดการต่อต้านมากขึ้น และยากลำบากต่อการสื่อสาร อีกทั้งการทำ Digital Transformation ต้องมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในองค์กร อาจทำให้พนักงานบางรู้สึกกังวลกับการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ทำให้เกิดการต่อต้านไม่อยากใช้เครื่องมือหรือต้องการการทำงานในระบบเดิมมากกว่า ดังนั้น หากมีการทำเทคโนโลยีหรือ Project Management Tools เข้ามาปรับใช้ในองค์กร ควรมีการอบรม หรือสอนการใช้งานให้กับพนักงานทุกคนเข้าใจ และได้สัมผัสด้วยตัวเองว่า  Project Management Tools ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลดความกังวลและความอคติกับการได้ลองทำสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนได้ในระดับหนึ่ง

ความเคยชิน

หลายครั้งเมื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในองค์กรถึงสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากการทำ Digital Transformation อย่างชัดเจน ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยนำ Project Management Tools เข้ามาช่วย แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ บุคลากรยังคงเคยชินกับการทำงานในรูปแบบเดิม ๆ อยู่ การเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปสู่กระบวนการใหม่ โดยใช้ Project Management Tools จึงเป็นอุปสรรคอย่างมากในการทำ Digital Transformation เปรียบเสมือนการยกสำนักงานทั้งตึกไปยังที่ใหม่ เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยพลังงานอย่างมากทั้งตัวผู้บริหารเอง และพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน เพราะทุกคนล้วนเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้การทำ Digital Transformation นั้นประสบผลสำเร็จได้

การมีส่วนร่วมเป็นทีมเวิร์ค

ผู้บริหารต้องมีการเล็งเห็นความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมกันเป็นทีมเวิร์คของทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคน กระบวนการที่สำคัญคือการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรให้ได้ ฝ่ายบริหารจะต้องเข้าใจเรื่องการทำ Digital Transformation อย่างถ่องแท้ เพราะการจะทำ Digital Transformation จะต้องมีการลงทุน ต้องจัดสรรงบประมาณในการทำให้เหมาะสม หลายครั้งอาจทุ่มลงทุนไปเป็นจำนวนมาก แต่ไม่เห็นผลลัพธ์ที่ออกมาอย่างชัดเจน ดังนั้น การสร้างการมีส่วนร่วมเป็นทีมเวิร์คจึงจำเป็นต้องให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่าการทำ Digital Transformation นั้นมีความจำเป็นมากเพียงใด ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหน ทุกคนจะได้เห็นภาพว่าองค์กรกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง และ Project Management Tools อย่าง MANAWORK แพลตฟอร์มบริหารงานจัดการทีม ช่วยให้คุณทำงานร่วมกันกับทุกแผนกอย่างไม่มีข้อจำกัด จะคุยงานกี่โปรเจคก็ไม่สับสน เพราะเรามีพื้นที่รองรับการทำงานอย่างไม่จำกัด ให้การทำ Digital Transformation ของคุณไม่มีสะดุด

บุคลากรขาดทักษะใหม่ ๆ

โลกมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในทุกด้าน ดังนั้น ทักษะใหม่จึงจำเป็นต่อการขับเคลื่อนการทำ Digital Transformation ให้องค์กรของคุณ โดยบุคลากรต้องมีการฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ เช่น การทำงานแบบ Agile, การทำการตลาดผ่าน Socail Media และด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากการทำ Digital Transformation บุคลากรต้องมีการปรับตัวอย่างมาก ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ นอกจากขาดทักษะใหม่ ๆ ที่ต้องเรียนรู้แล้ว การขาดบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน ก็เป็นอุปสรรคใหญ่ในการทำ Digital Transformation ด้วย เช่น UX/UI, Developer, Tester หรือความสามารถในการใช้ Project Management Tools ที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การทำ Digital Transformation เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น จากงานที่อยู่บนกระดาษ ก็จะไปอยู่บน Project Management Tools ไม่ต้องกลัวงานจะตกหล่นหรือเอกสารขาดหายไป เพราะทุกอย่างถูกจัดเก็บอยู่บนแพลตฟอร์มเดียว

ข้อดี 9 ประการ ของการใช้ Project Management แล้วคุณจะพบว่า Project Management Tools นั้นมีประโยชน์มากแค่ไหน

มองว่าการเปลี่ยนแปลงคือการเพิ่มงบประมาณ

การเปลี่ยนแปลงย่อมต้องมีเรื่องงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งการเพิ่มบุคลากรก็ต้องใช้เงิน สนับสนุนคอร์สส่งเสริมทักษะให้กับพนักงาน หรือการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ก็ต้องเสียค่าบริการ ผู้บริหารต้องมีการจัดสรรงบประมาณอย่างลงตัว ให้เหมาะสมกับการลงทุนในเรื่องต่าง ๆ มองหาความคุ้มค่าและผลลัพธ์ที่จะปรากฏต่อไป หากมองว่านั่นคือการเพิ่มงบประมาณไปอย่างสิ้นเปลือง ก็จะทำให้การทำ Digital Transformation ไปต่อไม่ได้ หรือยากลำบากนั่นเอง เช่น ซื้อบริการของ Project Management Tools มาใช้ 1 เดือน และหยุดใช้งาน ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการทำงาน โปรเจคบางโปรเจคอาจต้องหยุดชะงักไปก่อนเห็นผลลัพธ์ที่แท้จริง

การนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวใช้นั้นถือเป็นตัวช่วยที่ดีในการทำ Digital Transformation จากการทำงานด้วยเอกสารที่อยู่ในแฟ้มเป็นกอง มาใช้ Project Management Tools เข้ามาจัดการเอกสารกองโตจัดให้อยู่เป็นที่อย่างเป็นระเบียบ

MANAWORK แพลตฟอร์มบริหารจัดการทีม จัดเก็บเอกสารได้สะดวก ใช้งานง่าย Free Trial 30 Days!

ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียว

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การทำ Digital Transformation นั้นไม่ได้จะประสบความสำเร็จภายในระยะเวลาอันน้อยนิด ทุกคนต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ ใช้เวลาในการยอมรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น การลงมือทำและปรับตัวให้ได้นั้นอาจเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลาย ๆ คนที่ต้องใช้ระยะเวลา แล้วมันต้องใช้ระยะเวลานานมากแค่ไหนถึงจะสำเร็จ คำตอบนั้นอยู่ที่องค์กรของคุณว่า “มีความพร้อมและลงมือทำมากแค่ไหน” ผู้นำคือบุคคลสำคัญที่จะต้องมีความเชื่อมั่นในการทำ Digital Transformation มากที่สุด และจูงใจให้พนักงานทุกคนตั้งใจทำร่วมกันอย่างเข้าใจ ไม่เกิดอคติในใจว่าทำไปเพื่ออะไร แน่นอนว่าระหว่างทางของการทำ Digital Transformation นั้น ต้องมีข้อผิดพลาดหรือปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอน อย่าเสียเวลาในการลงโทษหรือว่ากล่าวกันเลย เปลี่ยนมาเป็นช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อเดินหน้าทำ Digital Transformation อย่างต่อเนื่อง

ไม่ทำอย่างต่อเนื่อง

Digital Transformation เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น การโพสต์ขายผลิตภัณฑ์ บนแพลตฟอร์มหนึ่ง เป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งต้องใช้เวลา หากโพสต์ลงครั้งเดียว ก็อาจไม่มีใครเห็นหรือรู้จักคุณได้เลย อย่าลืมว่าคู่แข่ง เทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น คุณจึงไม่ควรหยุดที่จะลงมือทำ การทำ Digital Transformation ก็เช่นกัน เมื่อคุณเริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็น Project Management Tools หรือ Digital Tools ต่าง ๆ ก็ต้องมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เหมือนคนเราถ้าอยากพัฒนา ก็ต้องลงมือทำจนกว่าจะเก่ง ถ้าหยุดเมื่อไหร่ คุณก็หยุดพัฒนาเมื่อนั้น เพราะความต่อเนื่องทำให้เกิดพัฒนาการที่ดีขึ้น เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เป็นหนทางไปสู่การทำ Digital Transformation ที่ประสบความสำเร็จในที่สุด

บางทีการทำ Digital Transformation คุณอาจไม่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างชัดเจน จึงส่งผลให้ระหว่างทางเกิดปัญหาที่คุณก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร เหตุผลทั้งหมดนี้ อาจทำให้คุณฉุกคิดได้ว่าองค์กรของคุณในตอนนี้ตรงกับข้อไหนบ้าง จะได้นำไปปรับและแก้ไขเพื่อขจัดปัญหานี้ให้หมดไป และองค์กรของคุณจะได้เดินหน้าทำ Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงได้สักที

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!!!👉 https://manawork.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้ทาง Facebook หรือ Line

นัดเดโม่ / ข้อเสนอแบบองค์กร ติดต่อได้ที่ 063-535-1193 (ทีมมานะ)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

#MANA มานะ

Project Management ToolsDigital Transformation
Charida S Charida S · 14 ธ.ค. 2565 เวลา 7:40 น.

SUGGEST POSTS