MANAWORK

สร้าง Teamwork ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยองค์ประกอบ 2 สิ่งนี้

โลกของการทำงานจริงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน หรือองค์กรใด ก็มักจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมอยู่เสมอ เพราะฉะนั้น การทำงานเป็น Teamwork เป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ช่วยพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวต่อไป บางคนอาจจะคิดว่าการทำงานคนเดียวอาจสามารถทำงานได้โดยที่ไม่ต้องรอใคร แต่การทำงานคนเดียวอาจส่งผลให้งานนั้นมีความล่าช้าจนไม่สามารถไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ได้

องค์ประกอบพื้นฐานของ Teamwork

1. T = Target - เป้าหมาย

2. E = Empathy - ความเห็นอกเห็นใจ

3. A = Application - การมีส่วนร่วม

4. M = Moral - มีคุณธรรม

5. W = Welfare - ความปลอดภัย

6. O = Open Mind - เปิดใจกว้าง

7. R = Responsibility - ความรับผิดชอบ

8. K = Knowledge - ความรู้เชิงวิชาการ


"ไม่ว่าคุณจะแข็งแกร่งหรือแค่ไหน แต่ถ้าทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้ ความฝันของคุณก็จะกลายเป็นแค่...เรื่องไร้สาระ และไม่มีวันเป็นจริง"

-Jack Ma-

Teamwork จะเป็นรูปร่างขึ้นมาได้ ควรจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ดังนี้

ผู้นำทีม

หมายถึงบุคคลที่เปรียบเสมือนกัปตันเรือที่จะคอยควบคุมดูแลให้เรือขับเคลื่อนได้อย่างถูกทิศทางและพุงสู่เป้าหมายได้ ผู้นำทีมที่ดี ไม่ใช่เพียงแค่ออกคำสั่งอย่างเดียว แต่ต้องรู้จักการบริหารงาน จัดการบุคคลในทีมให้ดีด้วย โดยผู้นำที่ดีต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นคนมีวิสัยทัศน์ การเป็นผู้นำที่ดีควรมองกาลไกล สามารถมองผลลัพธ์ข้างหน้า เข้าใจทิศทาง และรู้จักวิธีขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้ดีที่สุด
  • เป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม ผู้นำที่ดีควรเป็นคนที่คิดอะไรใหม่ ๆ หมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ตลอดจนหาวิธีการ กระบวนการใหม่ ๆ และต้องรู้จักจุดประกายอะไรใหม่ ๆ ให้กับทีมด้วย
  • เป็นคนที่มีวินัยและมีความรับผิดชอบ ผู้นำที่ดีต้องทำงานอย่างมีความรับผิดชอบ มีวินัย และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ให้ดีที่สุด หากผู้นำขาดความรับผิดชอบแล้ว ไม่ทำงานตามแผน การทำงานให้เป็นทีมเวิร์ค (Teamwork) ก็ก่อให้เกิดผลเสียหายได้
  • สร้างแรงจูงใจให้กับทีม ผู้นำจะต้องรู้เทคนิคการจูงใจสมาชิก เข้าใจในพฤติกรรมบุคคลและตอบสนองความต้องการของทีม ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรค์ใด ๆ ก็ถาม ผู้นำควรควบคุมสถานการณ์ได้ ขณะเดียวกันก็ควรสร้างแรงจูงใจส่งเสริมการทำงานระบบทีมให้มีพลัง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนทีมให้เกิดเป็นทีมเวิร์ค (Teamwork) ที่ดี
  • เป็นนักสื่อสารและเป็นผู้ฟังยอดเยี่ยม การสื่อสารที่ดีและชัดเจนก่อให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันผู้นำก็ต้องสามารถเป็นผู้ฟังที่ดี รับฟังความคิดเห็นของคนในทีมด้วยเช่นกัน

สมาชิกในทีม

เมื่อมีผู้นำที่ดีแล้ว หากขาดสมาชิกในทีมไป ก็ไม่สามารถเป็นทีมที่สมบูรณ์ได้ ความสำเร็จของการทำงานเป็นทีมนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิก หรือที่เรียกว่า ทีมเวิร์ค (Teamwork) ซึ่งต้องคุณลักษณะสำคัญดังนี้

  • รับผิดชอบในการทำงาน การเป็นสมาชิกที่ดี ต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ทำให้แผนที่วางไว้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงตามไปด้วย หากสมาชิกขาดความรับผิดชอบ ก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบงาน และเกิดผลเสียต่อองค์กรได้
  • เคารพกฎและกติการ่วมกัน กฎและกติกา จำเป็นต่อการทำงานเป็นทีมมาก เพราะทุกคนต้องทำงานร่วมกัน และทุกคนมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ คือการเคารพและยอมรับในกฎระเบียบเดียวกัน เพื่อให้เกิดปัญหาในการทำงานให้น้อยที่สุด
  • ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลัง การทำงานเป็นระบบทีมคือการทำงานร่วมกัน แน่นอนว่าทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการทำงาน จึงทำให้งานเกิดประสิทธิภาพ เมื่อทุกคนร่วมกันระดมความคิด ย่อมหาทางออกของปัญหาได้สำเร็จ หากไม่เกิดความร่วมมือกัน อาจทำให้เกิดผลเสียตามมา
  • ยอมรับความแตกต่าง ในโลกใบนี้ไม่มีใครเหมือนกัน และมักมีความคิดเห็นที่ต่างกัน ซึ่งการคิดต่างนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่การยอมรับความคิดเห็นที่ต่างกัน ทำให้เกิดประกายความคิดใหม่ ๆ ให้กับการทำงาน ไม่มีใครถูกเสมอ และไม่มีใครผิดเสมอไป
  • อย่าลืมคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม การทำงานเป็นระบบทีมคือการยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ยินดีกับความสำเร็จร่วมกัน ความสำเร็จไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความสำเร็จของทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำจนสำเร็จ

สิ่งสำคัญของการเป็น Teamwork นั้นควรมีผู้นำที่ดี และสมาชิกที่ยอดเยี่ยมควบคู่กันไป ผู้นำที่ดีนอกจากจะมีความสามารถในการทำงานแล้ว ยังต้องเป็นคนที่บริการขัดการคนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็น และต้องมีความเป็นธรรม  เมื่อผู้นำสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสมาชิกในทีมได้ ก็จะทำให้ทีมเกิดความไว้ใจและให้ความร่วมมือที่ดี ในขณะเดียวกัน สมาชิกในทีมต้องมีวินัย ยอมรับและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด รับผิดชอบงานของตัวเองให้ดีที่สุด และให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมทีม เมื่อทุกคนในทีมทำงานได้มีประสิทธิภาพก็ย่อมทำให้งานมีประสิทธิภาพในที่สุด

อ้างอิง : https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190509-team-work/

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!!!👉 https://manawork.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้ทาง Facebook หรือ Line

นัดเดโม่ / ข้อเสนอแบบองค์กร ติดต่อได้ที่ 063-535-1193 (ทีมมานะ)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

#MANA มานะ

MANAWORK
Charida S Charida S · 24 ธ.ค. 2564 เวลา 7:55 น.

SUGGEST POSTS