Productivity

เคล็ดลับจัดการ Team Management ยุคใหม่ รับการเปลี่ยนแปลงในปี 2023

เคล็ดลับจัดการ Team Managment ยุคใหม่ รับการเปลี่ยนแปลงในปี 2023

เทคโนโลยีเข้ามาทำให้โลกธุรกิจและการทำงานเปลี่ยนไปอย่างมาก โดยเฉพาะรูปแบบการทำงานที่หลากหลายขึ้น ในโลกการทำงานปัจจุบัน เราได้เริ่มรู้จักกับกลุ่มคนใหม่ ๆ อย่าง Digital namad, Gig worker และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งมีลักษณะการทำงานที่หลากหลายขึ้น เพราะเทคโนโลยีอนุญาตให้เรามีอิสระได้มากขึ้น

แต่ไม่ว่ารูปแบบของคนทำงานจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน แต่การทำงานก็ยังคงต้องทำร่วมกันเป็นทีมอยู่ดี แล้วเหล่าผู้บริหาร และคนทำงานสายทรัพยากรบุคคล จะต้องจัดการอย่างไรกับโลกการทำงานที่เปลี่ยนไปนี้ วันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับจัดการ Team Management ยุคใหม่ รับการเปลี่ยนแปลงในปี 2023 กัน

Team Management คืออะไร?

Team Management หมายถึง กระบวนการการบริหารจัดการทีมงานในองค์กร เป็นกระบวนการที่รวมกลุ่มผู้คนที่มีความสามารถและทักษะต่าง ๆ มาทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ

การบริหารจัดการทีมงาน หรือ Team Management มีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับทีมงาน การวางแผนงานและการแบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิกในทีม การสร้างบรรยากาศที่ดีและการส่งเสริมความร่วมมือภายใน การจัดการเวลาและการสื่อสารภายในทีม ตลอดจนการช่วยเหลือสมาชิกในทีมในกรณีที่พวกเขามีความยากลำบากหรือปัญหาในการทำงาน และการประเมินผลและการติดตามความก้าวหน้าของทีม

การจัดการทีมงาน หรือ Team Management ที่ดีมีผลต่อการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อทีมทำงานนั้น ๆ มีความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายและความสำคัญของงาน มีความไว้วางใจในทีมและสร้างพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของสมาชิกภายในทีมเอง

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในการจัดการทีม (Team Management) 2023

สำหรับการทำงานในปี 2023 นั้น มีหลายปัจจัยที่สร้างความเปลี่ยนแปลงกระทบต่อรูปแบบการทำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่คนทำงานด้านการจัดการต้องสนใจและอัปเดตอยู่เสมอ และนี่คือส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในปีนี้

1. การทำงานระยะไกล (Remote Work)

หลังจากการระบาดของโรคระบาด COVID-19 ทำให้การทำงานระยะไกลกลายเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ในอนาคตอาจมีการทำงานแบบ Remote Work มากขึ้น สำหรับคนทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล จำเป็นจะต้องตระหนักถึงการสร้างทีมที่ยืดหยุ่นและบริหารจัดการทีมให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานนี้

เพื่อให้ทีมที่มีสมาชิกทำงานแบบ Remote Work ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจต้องใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่แข็งแกร่งและเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการทีมให้ทำงานได้อย่างคล่องตัว

2. Work-Life Balance

ความสำเร็จและความสุขของทีมอาจเกิดจากการสร้างสภาวะที่สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว หรือที่เรียกว่า Work-Life Balance ผู้บริหารหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาจต้องออกแบบรูปแบบการทำงานที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น เช่น การให้พนักงานมีเวลาส่วนตัวที่เพียงพอ เพื่อให้พวกเขาสามารถรักษาความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้

3. สนับสนุนการพัฒนาทักษะ (Skill Development)

ทีมจะต้องสามารถเรียนรู้และปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและตลาดได้อย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการทีมจะเน้นการสนับสนุนและพัฒนาทักษะของสมาชิกในทีม เช่น การให้โอกาสเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมภายในหรือภายนอกองค์กรเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานและการตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร

4. การบริหารทีมที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย (Multidisciplinary Team Management)

ปัจจุบัน คนทำงานมีทักษะที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการทำงานหนึ่งทีม ก็ต้องการความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมากขึ้น การทำงานแบบเดิมที่ให้คนทำงานแบบเดียวซ้ำ ๆ อาจทำให้องค์กรสูญเสียโอกาสในการเห็นศักยภาพอื่น ๆ ของคนทำงาน ดังนั้นการจัดการทีมควรส่งเสริมความหลากหลาย และให้คนทำงานได้ลองทำงานที่หลากหลายมากกว่าที่ทำอยู่เดิม เพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญหลากหลายด้านนั้น อันจะนำไปสู่การต่อยอดโอกาสอื่น ๆ ทางธุรกิจได้

5. การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการจัดการทีม (Technology and Data-driven Management)

เทคโนโลยีและข้อมูลมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการทีม โดยอาจมีการใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการทีมมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลงานที่ทีมเหล่านั้นทำ เช่น การใช้ซอฟต์แวร์การบริหารโครงการ การใช้แพลตฟอร์มการสื่อสารภายในทีม และการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์

6. Cross-functional Teamwork

ทีมงานอาจถูกสร้างขึ้นโดยรวมสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะทางด้านต่าง ๆ ในระดับหนึ่งเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันและแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย หรือรวมกันเพื่อศึกษาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานเหล่านี้ ล้วนต้องการความเชี่ยวชาญของผู้คนที่แตกต่าง และการสร้างทีมแบบ Cross-functional นี้ก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงศักยภาพของทีมงานออกมาด้วยเช่นกัน

7. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของคนทำงาน (Leadership Development)

การบริหารจัดการทีมในปัจจุบันเน้นการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของสมาชิกในทีมมากขึ้น ซึ่งผู้บริหารอาจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำของทีมงาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถของสมาชิกในทีมได้

8. การสร้างสรรค์และนวัตกรรมในทีม (Creativity and Innovation)

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรก้าวนำคู่แข่งในตลาดได้อย่างยั่งยืน ทีมทำงานในปัจจุบัน มีความจำเป็นจะต้องถูกกระตุ้นให้มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการขึ้นเองได้ ดังนั้น ผู้บริหาร หรือคนทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ควรใส่ใจการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้สมาชิกในทีมมีความก้าวหน้าและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของทีม

เคล็ดลับการปรับตัวขององค์กร

เมื่อเห็นแนวโน้มการจัดการทีม และการสร้างทีมที่มีโอกาสเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้ว มีความจำเป็นที่องค์กรจะต้องเตรียมตัวและจัดวางระบบภายในองค์กรให้ดี เพื่อตอบรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

การปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับรูปแบบการทำงานที่หลากหลายมากขึ้นเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายทางเทคโนโลยี และวัฒนธรรมทำให้องค์กรต้องเผชิญกับแรงกระตุ้นใหม่ สิ่งที่องค์กรควรทำคือ

 1. สร้างความยืดหยุ่น องค์กรควรเตรียมตัวให้มีความยืดหยุ่นในการทำงาน โดยสามารถปรับเปลี่ยนแผนการทำงานและโครงสร้างองค์กรได้ตามสถานการณ์ การใช้วิธีการทำงานที่เป็นผู้นำในรูปแบบเดิมอาจไม่สามารถเข้ากับการทำงานที่หลากหลายได้ เพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
 2. สร้างทีมที่หลากหลาย องค์กรควรสร้างทีมงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิดเห็น และความสามารถ เพื่อสร้างความสมดุลในการทำงานและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การสร้างทีมที่หลากหลายยังสามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาที่แตกต่างหลากหลายในองค์กรได้อีกด้วย
 3. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันองค์ความรู้ องค์กรควรสร้างการทำงานร่วมกันและสนับสนุนการแบ่งปันความรู้ในทีม การใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ตลอดจนประสบการณ์กันได้จะช่วยสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาที่ต่อเนื่องในองค์กร
 4. ส่งเสริมความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของ การบริหารทีมในปัจจุบันเน้นการให้ความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของในการดำเนินงาน องค์กรควรส่งเสริมสภาวะผู้นำในทีมและให้สมาชิกในทีมมีความรับผิดชอบสูงต่อผลงานของทีม
 5. สนับสนุนการทำงานแบบ Remote Work รูปแบบการทำงานแบบ Remote Work ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น องค์กรควรพิจารณาเทคโนโลยีและเครื่องมือที่จำเป็นในการสนับสนุนการทำงานระยะไกล รวมถึงการสร้างกระบวนการและโครงสร้างการทำงานที่เหมาะสมสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล
 6. สร้างการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในองค์กรที่มีรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย องค์กรควรสร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การใช้เครื่องมือการสื่อสารออนไลน์ การใช้วิดีโอคอล หรือการสร้างพื้นที่ทำงานที่สนับสนุนการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
 7. ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสม เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารทีมในปัจจุบัน องค์กรควรใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีม การใช้แอปพลิเคชันการบริหารโครงการหรือแพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีม

เครื่องมือช่วยในการสื่อสารที่น่าสนใจ

เครื่องมือหรือเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมยุคใหม่ นี่คือตัวอย่างและวิธีการในการเลือกเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเครื่องมือสื่อสารที่ช่วยให้ Team Management บรรลุผลสูงสุด

 • Asana: เป็นเครื่องมือจัดการโครงการออนไลน์ที่ช่วยให้ทีมสามารถวางแผนงาน ติดตามความคืบหน้า และสื่อสารภายในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การจัดการทรัพยากร การกำหนดกำหนดค่าและเตือนความจำเพื่อช่วยให้โครงการดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
 • Trello: เป็นเครื่องมือจัดการโครงการออนไลน์ที่ใช้รูปแบบบอร์ดและการเลื่อนการ์ดในการจัดระเบียบงาน ทีมสามารถสร้างลิสต์งาน เพิ่มรายละเอียด กำหนดค่าและแสดงความคืบหน้าของงานได้อย่างสะดวก
 • Jira: เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่เน้นใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ช่วยให้ทีมสามารถติดตามและจัดการงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฟีเจอร์ที่ให้บริการ เช่น การสร้างและติดตามงาน (Issues) การกำหนดลำดับความสำคัญ การติดตามความคืบหน้า และการสร้างรายงาน
 • Basecamp: เป็นเครื่องมือจัดการโครงการออนไลน์ที่เน้นความง่ายในการใช้งาน มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดการงาน สื่อสาร และแชร์ไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างระบบการแจ้งเตือนและการติดตามความคืบหน้าของงาน
 • MANAWORK: เครื่องมือจัดการโครงการที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างเต็มรูปแบบ มีฟีเจอร์การติดตามงาน ตลอดจนแดชบอร์ดที่สามารถมองเห็นภาพใหญ่ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
MANAWORK เครื่องมือบริหารจัดการโครงการที่หลายองค์กรไว้ใจ คลิก

วิธีเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับองค์กร

 1. วิเคราะห์ความต้องการ: สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรเพื่อระบุว่าองค์กรหรือทีมของคุณต้องการเครื่องมือจัดการโครงการแบบใด และคุณต้องการใช้งานในประเภทของโครงการใด เช่น โครงการซอฟต์แวร์ โครงการการสร้างสินค้า หรือ โครงการการจัดงานอีเวนท์
 2. ศึกษาตลาดและรายการเครื่องมือ: ทำการวิจัยและศึกษาตลาดเครื่องมือจัดการโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน สำรวจคุณสมบัติ ฟีเจอร์ และราคาของแต่ละเครื่องมือ ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร
 3. ทดลองใช้และทดสอบ: เลือกเครื่องมือจัดการโครงการที่น่าสนใจและทดลองใช้งาน ทดสอบฟีเจอร์และการใช้งานที่ตรงกับความต้องการขององค์กร ควรให้สมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการทดสอบด้วย
 4. ความสอดคล้องและการทำงานร่วมกัน: พิจารณาถึงความสอดคล้องของเครื่องมือกับกระบวนการทำงานและวัตถุประสงค์ของทีมงาน ตรวจสอบว่าเครื่องมือสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่องค์กรใช้งานอยู่ได้หรือไม่
 5. รีวิวและข้อเสนอแนะ: อ่านรีวิวและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ เพื่อเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
การใช้เครื่องมือบริหารจัดการโครงการที่ดี ก็ทำให้งานง่ายขึ้นอีกระดับ อ่านต่อ คลิก

การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นทีมยุคใหม่

นี่คือ 3 ประเด็นที่สำคัญสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กรยุคใหม่ ซึ่งองค์กรควารตระหนักและทำความเข้าใจให้ดี0

 1. การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้างและร่วมมือ การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน เริ่มต้นด้วยการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้างและเข้าใจซึ่งกันและกันภายในทีม นี่หมายความว่าสมาชิกทุกคนมีความเข้าใจและยอมรับความหลากหลายและทำงานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในทีม
 2. การใช้เครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีม โดยคนทำงานสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ อีเมล แชทออนไลน์ และแพลตฟอร์มการสื่อสารอื่น ๆ เพื่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ เช่น ระบบบทความที่แก้ไขร่วมกันได้ หรือพื้นที่การทำงานที่แชร์ข้อมูลและไฟล์ร่วมกัน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
 3. การสร้างความโปร่งใสและการแบ่งปันข้อมูลในทีม การสร้างความโปร่งใสและการแบ่งปันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีม ทีมควรมีระบบและกระบวนการที่ชัดเจนในการเก็บรวบรวมและแบ่งปันข้อมูล เช่น การใช้พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ เครื่องมือการจัดการเอกสารออนไลน์ หรือระบบการจัดการโครงการที่แบ่งปันข้อมูลและความคืบหน้ากับสมาชิกในทีม การสร้างความโปร่งใสและการแบ่งปันข้อมูลช่วยให้สมาชิกทีมทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทำให้มีความเข้าใจร่วมกันในแผนโครงการที่กำลังดำเนินการ

สรุป

จะเห็นได้ว่าการสื่อสารและการใช้เครื่องมือการสื่อสารหรือเครื่องมือบริหารจัดการโครงการที่ดี เป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องตระหนัก ในโลกของ Team Management ยุคใหม่ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าทีมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

MANAWORK  เป็นหนึ่งในอีกตัวช่วยที่สามารถทำให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ Team Management เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ภายในระบบมีตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย วางแผน และติดตามการทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอน เสริมสร้างภาพรวมการทำงานในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ProductivityTeamwork
MANAWORK Editor MANAWORK Editor · 11 ก.ค. 2566 เวลา 8:18 น.

SUGGEST POSTS