MANAWORK FAQ

MANAWORK FAQ เกี่ยวกับการใช้งาน

คำถามเรื่องช่องทางการใช้งาน

Q: ระบบ MANAWORK สามารถใช้งานผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

A: ระบบ MANAWORK สามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

Q: ระบบ MANAWORK มีการจำกัดการเก็บไฟล์หรือไม่ และสามารถจัดเก็บได้สูงสุดเท่าไหร่?

A: ระบบ MANAWORK ไม่มีการจำกัดพื้นที่ในการเก็บไฟล์ แต่ในกรณีอัปโหลดไฟล์สามารถอัปโหลดได้ไม่เกิน 2mb /ครั้ง

Q: วิธีการลบ Project ทำอย่างไร?

A: 1. เลือกปุ่มฟันเฟืองของโปรเจกต์ที่ต้องการลบ

2. จากนั้นเลือกเพิ่มเติม และจัดเก็บ Project

3. เลือกเพิ่มเติมอีกครั้ง และกดลบ Project

Q: สามารถดู Dashboard ภาพรวมของ Project ได้จากตรงไหน

A: สามารถดูได้จากเมนูภาพรวมในเว็บไซต์ MANAWORK จะมีข้อมูล Dashboard แสดงขึ้นมาทั้งหมด

Q: เพิ่มสมาชิกเข้าร่วม Workspace ได้จากตรงไหน

A: สามารถเพิ่มสมาชิกเข้า Workspace ได้จากเมนูสมาชิก ด้านซ้ายมือ


MANAWORK FAQ
MANAWORK Editor MANAWORK Editor · 7 มี.ค. 2565 เวลา 2:50 น.